OSP Koluszki
JEDNOSTKA OPERACYJNO TECHNICZNA
Statystyka
Vademecum strażaka
Dodatki
POGODA
trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga
Regulamin JOT Koluszki


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ

OSP W KOLUSZKACH

zatwierdzony uchwałą nr 01/2007 z dnia 27 lutego 2007r. Zarządu OSP w Koluszkach

I. Cele i zadania


1. Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką ochrony przeciwpożarowej, w ramach której działa Jednostka Operacyjno - Techniczna.

2. Zadaniem Jednostki Operacyjno - Technicznej jest podejmowanie działań ratowniczych w przypadku powstania pożaru, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof, czy innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka.

3. Wymienione w punkcie 2 zadania JOT wykonuje zgodnie ze standardami i procedurami określonymi w odrębnych przepisach.
4. Koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Ponadto, gmina ma obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP oraz ubezpieczenia ich w instytucji ubezpieczeniowej. (Od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej).

5. Samorząd oraz budżet państwa zabezpieczają środki finansowe niezbędne do zapewnienia

gotowości operacyjnej.

II. Organizacja wewnętrzna


1. Siedzibą jednostki operacyjno technicznej OSP jest jej strażnica usytuowana na terenie Miasta i Gminy Koluszki przy ul. 11-go Listopada 39

2. Jednostka działa w ramach struktur Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
3. Terenem działania jednostki jest teren gminy oraz teren powiatu łódzkiego wschodniego.

4. JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-ców naczelnika, dowódcy plutonu, dowódcy sekcji.
5. W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców zastępów.
6. W czasie nieobecności naczelnika JOT kieruje zastępca naczelnika.

7. Zastępca naczelnika w JOT w sile sekcji pełni równocześnie funkcję dowódcy plutonu .

8. Członkami Jednostki Operacyjno - Technicznej są członkowie OSP powołani w jej skład na wniosek naczelnika OSP.

9. Członek OSP biorący udział w działaniu ratowniczym lub wykonujący inne zadania związane ochroną przeciwpożarową korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym[dla funkcjonariuszy publicznych. Ochrona tych osób polega na tym, iż w razie naruszenia ich nietykalności cielesnej, czynnej napaści, bezprawnego wywierania wpływu na czynności urzędowe i służbowe lub znieważenia, sprawcy czynów podlegają surowszej represji, a ich ściganiem z urzędu zajmuje się Policja i prokurator.

9. Wyposażenie w sprzęt: pojazdy pożarnicze, sprzęt gaśniczy, sprzęt ratowniczy określa załącznik nr 1.
10. Uzbrojenie osobiste strażaka- ratownika, które służy do ochrony osobistej w czasie akcji ratowniczej określa załącznik nr 2.

III. Zakres działania


Do podstawowych zadań jednostki operacyjno- technicznej należy:


1. Udział w działaniach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, innych klęsk, katastrof komunikacyjnych i budowlanych oraz innych zagrożeń miejscowych,
2. Wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
3. Rozpoznawanie zagrożeń,
4. Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi,
5. Prowadzenie szkoleń doskonalących

IV. Zakres obowiązków

KIEROWANIE JOT - OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWÓDCÓW.

1. JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla:

z-ców naczelnika, dowódcy plutonu, sekcji, zastępu.
2. W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców zastępów.
3. W czasie nieobecności naczelnika JOT kieruje zastępca naczelnika. Zastępca naczelnika w JOT w sile plutonu pełni równocześnie funkcję dowódcy plutonu. W czasie nieobecności naczelnika i jego zastępcy (d-ca plutonu) JOT kieruje wyznaczony przez naczelnika d-ca zastępu.

4. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Naczelnika OSP

obowiązki:

a) kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,
b) typowanie członków czynnych do składu osobowego JOT,
c) dysponowanie siłami i środkami JOT,
d) dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
e) współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
f) zapewnienie zgłoszenia do właściwego ośrodka dyspozycyjnego każdego wyjazdu i powrotu załogi JOT,
g) dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i zabezpieczających,
h) zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do właściwego ośrodka dyspozycyjnego niezdolności do działań załogi JOT,
i) nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach,
j) planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych; udział bezpośredni w szkoleniu,
k) nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą,
l) utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo,
m) nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP,
n) informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,

o) dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.

uprawnienia:

a) dysponowanie siłami i środkami JOT,
b) kierowanie (dowodzenie) jednoosobowo JOT w formie poleceń i rozkazów,
c) mianowanie dowódców pododdziałów (plutonu, sekcji),
d) udzielanie wyróżnień i kar statutowych ratownikom OSP,
e) przekazanie części swoich obowiązków zastępcy oraz innym dowódcom funkcjonującym w strukturze JOT,
f) pełnienie funkcji wiceprezesa OSP,
g) inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP i statutu Związku OSP

h) ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków Naczelnika OSP,

odpowiedzialność:

a) Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT, a także zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa ratowników OSP,

b) Odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności naczelnik OSP powinien dysponować niezbędnymi środkami wykonawczymi.

5. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy sekcji:

obowiązki:

a)kierowanie podległymi pododdziałami ( sekcją, zastępem) w trakcie bieżącej działalności,
b) ustalanie załóg (obsad osobowych) obsługujących przydzielony podległemu pododdziałowi sprzęt.
c) dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
d) współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
e) prowadzenie szkolenia w podległym pododdziale zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami i poleceniami naczelnika
OSP,
f
) nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia przydzielonego podległemu pododdziałowi (plutonowi, sekcji),
g) utrzymanie dyscypliny oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo w podległym pododdziale (plutonie, sekcji),
h) informowanie naczelnika OSP o brakach i niedociągnięciach w podległym pododdziale i wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
i) nadzorowanie utrzymania porządku i czystości na terenie i w obiektach przydzielonych podległemu pododdziałowi oraz poprowadzenie pojazdu i sprzętu do pełnej sprawności po powrocie z akcji ratowniczej.
j) sporządzanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji ustalonej przez naczelnika OSP.

uprawnienia:

a) dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

b) kierowanie działalnością JOT z upoważnienia naczelnika OSP,

c) wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar ratownikom OSP wchodzącym w skład podległego pododdziału,

d) inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP

e) ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków dowódcy sekcji OSP,

odpowiedzialność:

Dowódca plutonu i sekcji ponoszą odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych im zadań i obowiązków.

6. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy zastępu:

obowiązki:

a) wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP, jego zastępcy,(d-cy plutonu, sekcji),
b) sprawdzanie sprawności sprzętu i wyposażenia obsługiwanego przez załogę
c) zgłaszanie do ośrodka dyspozycyjnego wyjazdu załogi do akcji oraz na ćwiczenia i inne zajęcia,
d) nadzór nad bezpiecznym dojazdem załogi i natychmiastowe powiadomienie ośrodka dyspozycyjnego i Naczelnika OSP lub jego z-ców o zaistniałym wypadku lub innej przeszkodzie w dotarciu na miejsce akcji,
e) zameldowanie kierującemu akcją przybycia załogi z podaniem jej wyposażenia sprzętowego,
f) dowodzenie załogą na przydzielonym odcinku w sposób zapewniający wykonanie powierzonego przez kierującego akcją zadania,
g) współdziałanie z innymi załogami działającymi na odcinku bojowym,
h) utrzymywanie ustalonej łączności na miejscu akcji oraz z ośrodkiem dyspozycyjnym,
i) zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa członkom załogi uczestniczącym w akcji,
j) zameldowanie nadrzędnemu dowódcy lub kierującemu akcją wykonania zadania i po uzyskaniu zgody zapewnienie bezpiecznego powrotu załogi do strażnicy,
k) zameldowanie ośrodkowi dyspozycyjnemu oraz naczelnikowi OSP o powrocie załogi z akcji, ćwiczeń, itp.
l) dopilnowanie doprowadzenia do sprawności sprzętu i wyposażenia załogi oraz zameldowanie o tym ośrodkowi dyspozycyjnemu, Ewentualne uszkodzenia sprzętu w czasie akcji wpisać w uwagi w ewidencji zdarzeń

m) sporządzenie ustalonej (wymaganej) dokumentacji z udziału załogi w akcji, ćwiczeniach itp. działaniach.

uprawnienia:

a) dowodzenie podległą załogą poprzez wydawanie rozkazów i poleceń,
b) inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów OSP i Związku OSP RP.

c) ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków dowódcy zastępu OSP,

odpowiedzialność:

Dowódca zastępu odpowiada za sprawność i gotowość bojową załogi i przydzielonego jej sprzęt oraz maksymalnie sprawne wykonanie powierzonego zadania. Odpowiada także, za zdyscyplinowanie podległej załogi.

7. OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RATOWNIKÓW OSP WCHODZĄCYCH

W SKŁAD JOT

obowiązki:

a) wykonywać rozkazy i polecenia dowódców oraz przestrzegać wymaganej dyscypliny,
b) przybyć niezwłocznie do wyznaczonego miejsca na zarządzony alarm lub inne wezwanie,
c) sprawdzić sprzęt i wyposażenie przydzielone do obsługi; po akcji doprowadzić je do możliwości ponownego użycia,
d) włożyć maksimum wysiłku i zaangażowania w wykonanie powierzonego zadania bojowego,
e) uzyskać niezbędne wyszkolenie podstawowe i uzupełniające oraz doskonalić wiedzę i umiejętności strażackie,
f) przestrzegać zasady i przepisy BHP,
g) poddać się badaniom lekarskim określającym przydatność do społecznej służby strażackiej,
h) dbać o powierzony sprzęt i wyposażenie oraz mienie OSP,
i) dbać o dobre imię OSP oraz wykazywać się koleżeństwem i zrozumieniem wobec kolegów.

uprawnienia:

a) zapewnienie badań lekarskich dopuszczających do pełnienia społecznej strażackiej służby,
b) zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej,
c) wypłacenie ustalonego ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i ćwiczeniach,
d) ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków ratownika OSP,
e) świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń,
f) ubezpieczenie od wypadków zaistniałych w czasie wykonywania zadań statutowych,
g) zapewnienie umundurowania i dystynkcji związanych z pełnioną funkcją,
h) inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP.

odpowiedzialność:

a) ratownik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i postanowień niniejszego regulaminu,
b) ratownik OSP będący zarazem kierowcą samochodu pożarniczego lub uprawnionym do prowadzenia innego środka transportu jest odpowiedzialny za:
- sprawność powierzonego mu środka transportu,

- zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy do akcji oraz podczas innych wyjazdów,

- obsługę w czasie akcji środka transportu i zainstalowanych w nim urządzeń w sposób zapewniający sprawne wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo ratowników,
- doprowadzenie środka transportu i jego urządzeń po powrocie z akcji do ponownej sprawności wspólnie z załogą,
- utrzymanie powierzonego środka transportu w należytej czystości i konserwacji,

- zgłoszenie naczelnikowi OSP upływu terminu ważności dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania.

8. Do obowiązków kierowcy należy:
1. kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zgodnie z posiadanym uprawnieniem
2. podczas jazdy:
- alarmowej do działań ratowniczych włączyć jednocześnie dźwiękowe i świetlne sygnały alarmowe,
- zachować szczególną ostrożność,

- prowadzić pojazd z prędkością bezpieczną,
- w razie udziału w wypadku lub kolizji drogowej natychmiast powiadomić o tym fakcie PSK oraz naczelnika OSP lub jego zastępców

3. wykonywanie rozkazów i poleceń:
- naczelnika OSP, jego zastępców,
- dowódcy zastępu,
- innego strażaka wyznaczonego przez naczelnika OSP,
- kierującego działaniem ratowniczym wyższego szczebla.
4. po powrocie do remizy wspólnie z załogą doprowadzić pojazd i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu samochodu do stanu jak przed wyjazdem (wyczyszczony i zakonserwowany),

5. Wpisać pracę pojazdu i sprzętu silnikowego w kartę drogową i karty pracy sprzętu. Ewentualne uszkodzenia w sprzęcie silnikowym wpisać w uwagach w ewidencji zdarzeń.

V. Wymagania stawiane członkom jednostki operacyjno – technicznej

1. Wiek : 18 do 50 lat

2. Wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe

3. Cechy strażaka ratownika:

a. odporność na stres - opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych,
b. zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności,
c. zdolność podejmowania szybkich decyzji,
d. stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,
e. koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie.


4. Wymagania zdrowotne członka jednostki operacyjno - technicznej:


Wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków członka jednostki operacyjno – technicznej.

5. Wyszkolenie pożarnicze:

a. podstawowe strażaka ratownika,

b. uzupełniające w związku z pełnioną funkcją lub obsługą specjalistycznego sprzętu.
Udział członka jednostki operacyjno - technicznej w szkoleniu, ćwiczeniach i działaniu ratowniczym może mieć miejsce jedynie pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań. Szkolenie członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych prowadzi nieodpłatnie Państwowa Straż Pożarna. Szkolenie członków OSP jest prowadzone w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP.


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
ďťż
Wyjazdowość
Do dnia 17 marzec 2015 r. wyjeżdżaliśmy do 10 zdarzeń, w tym: pożarów - 4 , miejscowe zagrożenia podtopienia - 0 , miejscowe zagrożenia wichury - 5 , miejscowe zagrożenia wypadki - 1 , miejscowe zagrożenia gniazda owadów - 0 , inne - 0 , alarmy fałszywe - 0 oraz zabezpieczenie rejonu działania JRG Koluszki - 0 .
Informacje
Honorowe Oddawanie Krwi w dniu 1 lutego 2015 r. w godz. 8.00 - 11.30 w KP PSP w Koluszkach. Zbiórka szkoleniowa dla JOT w dniu 19 grudnia 2014 r. godz. 17.30. Obecność obowiązkowa.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualny czas
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:28
Zachód słońca: 17:23

Dzień trwa:
10 Godzin 54 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 7:41
Przetłumacz stronę

Ankieta
Kim Jesteś ?
Strażakiem OSP
Strażakiem PSP
Nie jestem związany z OSP ani PSP

Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

24 December 2012 14:33
https://www.youtub
e.com/watch?featur
e=player_embedded&v
=pnDmObRQ_cc

16 September 2012 14:45
no to może za rok sie uda Smile)

30 August 2012 13:32
Czy jak zastawiaja wyjazd pojazdami to jest zezwolenie taranowania ich?

15 August 2012 21:13
Pozdrowienia ze słonecznego Karpacza Wink

30 May 2012 15:09
P.S. na zawodach przed SP. nr 2 w piątek już będę.

18 April 2012 12:14
witam

15 April 2012 15:41
mała stłuczka Pfft Shock

14 April 2012 21:17
Co się stało na rondzie ?

13 April 2012 08:18
No raczej że super Smile W końcu nasze Smile

12 April 2012 16:50
Super Nowe Autko Wink)

Aktualnie online
-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 29
-> Najnowszy użytkownik: straz998
Wygenerowano w sekund: 0.15
3,102,405 Unikalnych wizyt