OSP Koluszki
JEDNOSTKA OPERACYJNO TECHNICZNA
Statystyka
Vademecum strażaka
Dodatki
POGODA
trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga
Jak zostać członkiem OSP

 

Wybrane zagadnienia ze Statutu OSP

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów oraz osoby prawne (instytucje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa)[1].
 
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji. (deklaracje można otrzymać od Prezesa OSP, w siedzibie straży).

Członkowie OSP dzielą się na:
a) członków czynnych,
b) członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
c) wspierających
d) honorowych,
 
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie (ślubowanie) następującej treści:  “W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbającym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.
Spośród członków czynnych Zarząd OSP tworzy jednostkę operacyjno-techniczną (uczestniczącą w działaniach ratowniczych).

Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła        12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność.
Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie członków OSP.
Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.[2]
Uprawnienia członków (strażaków) OSP przysługujące z mocy obowiązujących przepisów prawnych:
1.Strażakowi, który w związku z działaniem ratowniczym lub ćwiczeniami doznał uszczerbku na zdrowiu  lub poniósł szkodę w mieniu, a w przypadku śmierci – członkom jego rodziny przysługują świadczenia odszkodowawcze.  Strażakowi, któremu powyższe świadczenia odszkodowawcze przysługują także z tytułu stosunku pracy lub służby albo ubezpieczenia społecznego, przyznaje się jedno świadczenie, wybrane przez zainteresowanego[3].
2. Członkowi OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną przysługuje ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy do wysokości 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, obliczonego za poprzedni kwartał przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu.  Członkom OSP – pracownikom zakładów pracy wypłaca się ekwiwalent tylko za czas uczestnictwa w akcjach i szkoleniach ratowniczych, za które nie otrzymali wynagrodzenia w swoich zakładach pracy. Ekwiwalent nie przysługuje członkom OSP, którzy za czas nieobecności w pracy uzyskali wynagrodzenie na podstawie odrębnych przepisów[4].
3.Pracownika zakładu pracy będącego członkiem OSP, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także    w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego – na szkolenie pożarnicze[5].
4. Członkowi OSP, za czas nieobecności w pracy z powodu udziału w akcji ratowniczej lub szkoleniu ratowniczym przysługuje również prawo zachowania wszelkich świadczeń innych niż wynagrodzenie, związanych z pracą[6].
5. Członek OSP biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ma prawo do okresowych bezpłatnych badań lekarskich[7]. 
Zakres tych badań określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki   Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniu ratowniczym.
6. Członek OSP biorący udział w działaniu ratowniczym lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym[] dla funkcjonariuszy publicznych. Ochrona tych osób polega na tym, iż w razie naruszenia ich nietykalności cielesnej, czynnej napaści, bezprawnego wywierania wpływu na czynności urzędowe i służbowe lub znieważenia, sprawcy czynów podlegają surowszej represji, a ich ściganiem z urzędu zajmuje się Policja i prokurator.
7. Członkowi OSP przysługuje bezpłatne umundurowanie oraz ubezpieczenie
w instytucji ubezpieczeniowej. Koszty umundurowania i ubezpieczenia strażaków OSP pokrywa budżet gminy.
8. Członek OSP pełniący funkcje dowódcze w jednostce i upoważniony do kierowania działaniami ratowniczymi, posiada uprawnienia przysługujące Kierownikom działań ratowniczych na mocy art. 25 ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.
9. Członek OSP uczestniczący w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniach ma prawo do sprzętu i środków ochrony osobistej na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania     w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.
10. Upoważnieni członkowie OSP mogą uczestniczyć w przeglądach przeprowadzanych przez gminy w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział ten nie jest obowiązkowy i zależy od decyzji danej jednostki OSP lub organu gminy.
11. Przeszkoleni członkowie OSP w ramach ratownictwa medycznego mogą udzielać przedlekarskiej pomocy osobom poszkodowanym podczas akcji ratowniczych na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r.    w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.
12. Członkowie OSP biorący udział w długotrwałych akcjach ratowniczych, ćwiczeniach   i szkoleniach mają prawo do bezpłatnego wyżywienia na zasadach i warunkach określonych   w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia      11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nim udział, a także przypadki,  w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.
 
Ponadto członkowie czynni i honorowi mają statutowe prawo:
1. Wybierać i być wybierani do władz OSP.
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
3. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.
4. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5. Używać munduru i odznak.
 
Do obowiązków członka czynnego należy:
1. Przestrzegać postanowień zawartych w treści ślubowania.
2. Aktywnie uczestniczyć w działaniach OSP.
3. Przestrzegać postanowień statutu OSP jak też regulaminów i uchwał władz OSP.
4. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
5. Dbać o mienie OSP.
6. Regularnie opłacać składki członkowskie.
Członek wspierający – osoba fizyczne, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1.  Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
2.  Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP.
2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności   sprzecznej           
    z   postanowieniami statutu OSP.
3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek  członkowskich 
    za  okres przekraczający 1 rok.
4. Likwidacji OSP.
5. Śmierci członka OSP.
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta      z praw i nie wykonuje obowiązków członka OSP.[17]

 
________________________________________
[1] Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 07 kwietnia 1991 r. Prawo o stowarzyszeniach. - tamże
[2] Na podstawie § 12 – 17 statutu OSP. Warszawa 1996 r.
[3] Art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.).
[4] Na podstawie art. 28, ust 1- 3 i ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.).
[5] Na podstawie  § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.  w sprawie sposobu  usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz.U.96.60.281).
[6] Na podstawie art.28. ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  – tamże.
[7] Art.26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. - tamże
[8] Dz.U. 93.10.48
[9] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz.U.97.88.553 z dnia 2 sierpnia 1997 r. z późn. zm.).
[10] Na podstawie Art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.).
[11] Na podstawie Art.32, ust.3  - ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  – tamże
[12] Dz.U. 92.54.259
[13] Dz.U. 97.145.979
[14] Art. 11a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.).
[15] Dz.U. 99.7.64
[16] Dz.U. 97.160.1098
[17] Na podstawie § 18-22 statutu OSP. ZG ZOSP RP. Warszawa 1996 r.

Komentarze
#1 | Sreenu dnia 10 April 2012 12:14:15
Holy guacamole!!! You guys ROCK MY WORLD!!!!! You are nmizaag!!! My eyes were watering both with the pictures and with the comments about my gorgeous sister! It was such a fabulous day, and you two captured it in a way only you two can . creatively and perfectly!!! I love every one! I must say, I think I have a shot in becoming a hand model (my hand were buckeling her shoes). Whatcha think? Also, the lost tux was my husband's courtesy of my brother. Doh! It all worked out so perfectly though! Yay! Love yo' style, Bobbi and Mike! THANK YOU!!
#2 | ntbmfzc dnia 10 April 2012 14:52:02
a5u8AG <a href="http://fmtrulegnalu.com/">fmtrulegnalu</a>
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
ďťż
Wyjazdowość
Do dnia 17 marzec 2015 r. wyjeżdżaliśmy do 10 zdarzeń, w tym: pożarów - 4 , miejscowe zagrożenia podtopienia - 0 , miejscowe zagrożenia wichury - 5 , miejscowe zagrożenia wypadki - 1 , miejscowe zagrożenia gniazda owadów - 0 , inne - 0 , alarmy fałszywe - 0 oraz zabezpieczenie rejonu działania JRG Koluszki - 0 .
Informacje
Honorowe Oddawanie Krwi w dniu 1 lutego 2015 r. w godz. 8.00 - 11.30 w KP PSP w Koluszkach. Zbiórka szkoleniowa dla JOT w dniu 19 grudnia 2014 r. godz. 17.30. Obecność obowiązkowa.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualny czas
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:28
Zachód słońca: 17:23

Dzień trwa:
10 Godzin 54 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 7:41
Przetłumacz stronę

Ankieta
Kim Jesteś ?
Strażakiem OSP
Strażakiem PSP
Nie jestem związany z OSP ani PSP

Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

24 December 2012 14:33
https://www.youtub
e.com/watch?featur
e=player_embedded&v
=pnDmObRQ_cc

16 September 2012 14:45
no to może za rok sie uda Smile)

30 August 2012 13:32
Czy jak zastawiaja wyjazd pojazdami to jest zezwolenie taranowania ich?

15 August 2012 21:13
Pozdrowienia ze słonecznego Karpacza Wink

30 May 2012 15:09
P.S. na zawodach przed SP. nr 2 w piątek już będę.

18 April 2012 12:14
witam

15 April 2012 15:41
mała stłuczka Pfft Shock

14 April 2012 21:17
Co się stało na rondzie ?

13 April 2012 08:18
No raczej że super Smile W końcu nasze Smile

12 April 2012 16:50
Super Nowe Autko Wink)

Aktualnie online
-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 29
-> Najnowszy użytkownik: straz998
Wygenerowano w sekund: 0.20
3,102,404 Unikalnych wizyt