OSP Koluszki
JEDNOSTKA OPERACYJNO TECHNICZNA
Statystyka
Vademecum strażaka
Dodatki
POGODA
trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga
Regulamin MDP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLUSZKACH


I. PODSTAWA POWOŁANIA, CEL I ZADANIA

1. Na podstawie Statutu OSP, zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej powołuje Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (MDP). Nadzór merytoryczny nad nią sprawuje wyznaczony członek zarządu OSP .
2. Drużynę powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP.
3. Do podstawowych zadań MDP, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszego
regulaminu “drużyną” należy m.in.:
a) udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na środowisko w celu
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
b) podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony
przeciwpożarowej,
c) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, w tym m. in. prowadzenie kącika pamięci, kroniki, sprawowania opieki nad weteranami OSP, grobami poległych strażaków itp.
d) rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin
sportowych i turystyki,
e) podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla ochrony
przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP,
f) działalność wolontariacka.
4. Drużyna stanowi integralną część składową jednostki OSP i realizuje jej uchwały.

II. CZŁONKOWIE DRUŻYNY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Do drużyny mogą być przyjmowane dziewczęta i chłopcy w wieku od 7 do 18 lat posiadający pisemną zgodę rodziców względnie pełnoprawnego opiekuna na deklaracji członkowskiej /według załączonego wzoru/.
2. Pełnoprawnym członkiem drużyny staje się kandydat po złożeniu ślubowania.

ŚLUBOWANIE CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ


Ślubuję -
ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

 

 
4. Członkowie drużyny mają prawo : 
a) korzystać z bazy i wszelkich urządzeń technicznych OSP /w obecności opiekuna lub
osoby uprawnionej/ z zachowaniem zasad bhp,
b) używać umundurowania i odznak organizacyjnych według odrębnego regulaminu,
c) brać udział w zebraniach OSP z głosem doradczym,
d) członkowie MDP powyżej 16 lat mogą być wybierani do władz OSP,
e) do nagród za wyróżniającą się pracę w drużynie.
5. Członkowie drużyny są obowiązani:
a) osiągać dobre wyniki w nauce,
b) wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków,
c) przestrzegać postanowień Statutu OSP, niniejszego regulaminu oraz uchwał
i postanowień zarządu OSP,
d) troszczyć się o dobre imię OSP i drużyny oraz przejawiać dbałość o powierzony im
sprzęt i urządzenia, dbać o ład i porządek pomieszczeń z których korzystają,
e) aktywnie uczestniczyć w zbiórkach drużyny i szkoleniu pożarniczym, brać czynny udział
w działalności macierzystej OSP.
6. Za wzorowe wykonywanie obowiązków członek drużyny może otrzymać następujące
wyróżnienia:
a) pochwałę dowódcy drużyny,
b) pochwałę w rozkazie naczelnika OSP,
c) pochwałę zarządu OSP udzieloną publicznie podczas zebrania,
d) odznakę MDP OSP /zgodnie z regulaminem nadawania odznaczeń i odznak/,
e) list pochwalny lub dyplom nadany przez zarząd OSP względnie władze Związku OSP
RP.
7. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu wobec członka drużyny można stosować
następujące kary:
a) upomnienie udzielone przez dowódcę drużyny,
b) upomnienie w rozkazie naczelnika OSP,
c) zawieszenie w prawach członkowskich,
d) wykluczenie z drużyny. Kary wymienione w podpunkcie “c” i “d” nakłada opiekun drużyny na wniosek dowódcy drużyny. Kary te podlegają akceptacji zarządu OSP.
8. Skreślenie z listy członków drużyny może nastąpić na własną prośbę członka drużyny lub
na żądanie jego rodziców /pełnoprawnych opiekunów/.
9. O wykluczeniu członka z drużyny zawiadamia się jego rodziców lub pełnoprawnych
opiekunów, a w razie potrzeby również szkołę.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA DRUŻYNY
 

1
. Drużyna stanowi część składową OSP.
2. Zwierzchnią władzą drużyny jest zarząd OSP.
3. Przy OSP działa tylko jedna drużyna, licząca minimum 8 członków. W przypadku większej liczby członków drużyna może być dzielona na sekcje liczące minimum 4 osoby. W zależności od lokalnych uwarunkowań zarząd OSP na wniosek opiekuna ustala kryteria podziału drużyny na sekcje:
a) według wieku: maluchy 7 – 11 lat “Iskierki” młodsze 12 – 15 lat “Płomyki” starsze 16 – 18 lat “Ogniki”
b) według płci: chłopięce, dziewczęce, koedukacyjne. 4.Zarząd OSP przydziela jednemu z członków zarządu nadzór (opiekę) nad właściwym funkcjonowaniem drużyny.
5. W celu właściwej realizacji zadań drużyna opracowuje roczny plan pracy biorąc za
podstawę zadania wynikające z niniejszego regulaminu oraz kierunków działania
OSP i Związku OSP RP.
6. Pracą drużyny kieruje dowódca drużyny a nadzoruje wyznaczony członek zarządu ,
7. Dowódcę drużyny i jego zastępcę wybierają członkowie drużyny. Wybór podlega
akceptacji zarządu OSP.
8. Dowódców sekcji powołuje dowódca drużyny / po uzgodnieniu z opiekunem/.
9. Do zadań wyznaczonego członka zarządu należy :
a) ustalenie planów działalności drużyny uwzględniających: - potrzeby środowiska, - doskonalenia umiejętności członków, - rozwijanie zainteresowań członków drużyny.
b) rozpatrywanie spraw związanych z utrzymaniem porządku i dyscypliny w drużynie,
c) omawianie wyników działalności drużyny i wniosków przedstawianych władzom OSP w różnych sprawach, w tym dotyczących usprawnienia działalności,
d) rozpatrywanie skarg i wniosków członków drużyny, wyrażanie opinii w tych sprawach, e) poszukiwanie sposobów jak najlepszego wykonania zadań powierzonych drużynie,
f) wypowiadanie się w sprawach organizacyjnych członków drużyny,
g) ustalanie podziału pracy w drużynie i wyrażanie opinii w sprawach, które wymagają decyzji władz straży,
h) omawianie innych spraw wynikających z działalności drużyny.
10. Dowódca drużyny może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu OSP z głosem doradczym.
11. Do zadań dowódcy drużyny należy w szczególności:
a) reprezentowanie drużyny na zewnątrz,
b) organizowanie pracy drużyny,
c) realizowanie zadań zleconych przez zarząd OSP,
d) przedkładanie podczas zebrania sprawozdawczego OSP sprawozdania z działalności za miniony rok i planu zamierzeń na rok następny,
e) przedkładanie zarządowi OSP wniosków o nadanie wyróżnień członkom drużyny.
12. Obowiązkiem dowódcy drużyny jest ukończenie kursu dla dowódców MDP.
13. W zakresie zapobiegania pożarom członkowie drużyny powinni brać udział w pracach propagandowo – uświadamiających, polegających na upowszechnianiu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, szczególnie w środowisku młodzieżowym, służąc jednocześnie własnym przykładem w tym względzie.
14. Członkom drużyny można powierzać takie czynności kontrolne jak: patrolowanie miejscowości i terenów leśnych pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.
15. Członkom drużyny nie wolno odbywać ćwiczeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub wymagających sprawności przekraczających ich fizyczne możliwości - zgodnie z zasadami BHP.
16. Członkowie drużyny mogą brać udział w indywidualnych i zespołowych zawodach sportowo- pożarniczych organizowanych i prowadzonych według odrębnych przepisów.

17. Członkom drużyny zabrania się bezpośredniego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych, natomiast zezwala się na wykonywanie czynności pomocniczych poza terenem akcji, między innymi takich jak:
a) zabezpieczenie obiektu OSP po wyjeździe sekcji do akcji,
b) pomoc ludziom poszkodowanym wymagającym opieki sanitarno-medycznej,
c) pomoc w przygotowaniu wyżywienia dla uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej.
18. Członkowie drużyny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami.
19. Rozwiązanie drużyny może nastąpić na podstawie uchwały zarządu OSP.

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
ďťż
Wyjazdowość
Do dnia 17 marzec 2015 r. wyjeżdżaliśmy do 10 zdarzeń, w tym: pożarów - 4 , miejscowe zagrożenia podtopienia - 0 , miejscowe zagrożenia wichury - 5 , miejscowe zagrożenia wypadki - 1 , miejscowe zagrożenia gniazda owadów - 0 , inne - 0 , alarmy fałszywe - 0 oraz zabezpieczenie rejonu działania JRG Koluszki - 0 .
Informacje
Honorowe Oddawanie Krwi w dniu 1 lutego 2015 r. w godz. 8.00 - 11.30 w KP PSP w Koluszkach. Zbiórka szkoleniowa dla JOT w dniu 19 grudnia 2014 r. godz. 17.30. Obecność obowiązkowa.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualny czas
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:28
Zachód słońca: 17:23

Dzień trwa:
10 Godzin 54 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 7:41
Przetłumacz stronę

Ankieta
Kim Jesteś ?
Strażakiem OSP
Strażakiem PSP
Nie jestem związany z OSP ani PSP

Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

24 December 2012 14:33
https://www.youtub
e.com/watch?featur
e=player_embedded&v
=pnDmObRQ_cc

16 September 2012 14:45
no to może za rok sie uda Smile)

30 August 2012 13:32
Czy jak zastawiaja wyjazd pojazdami to jest zezwolenie taranowania ich?

15 August 2012 21:13
Pozdrowienia ze słonecznego Karpacza Wink

30 May 2012 15:09
P.S. na zawodach przed SP. nr 2 w piątek już będę.

18 April 2012 12:14
witam

15 April 2012 15:41
mała stłuczka Pfft Shock

14 April 2012 21:17
Co się stało na rondzie ?

13 April 2012 08:18
No raczej że super Smile W końcu nasze Smile

12 April 2012 16:50
Super Nowe Autko Wink)

Aktualnie online
-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 29
-> Najnowszy użytkownik: straz998
Wygenerowano w sekund: 0.15
3,102,429 Unikalnych wizyt